Římskokatolická farnost
sv. Matouše

email: farnostdolany@gmail.com
více informací o farnosti

Vojtěch P. Vojtěch K. Koukal
administrator (farář)
tel.: 731 621 280
vojtech.koukal@seznam.cz

Tomáš P. Tomasz G. Przeczewski
kaplan
tel.: 731 621 281
polsko222@seznam.cz

Farní kancelář

sr. Alžběta J. Ambrožová
tel.: 739 092 799
farnostdolany@gmail.com

Pravidelné bohoslužby:
neděle 10:00
pondělí 18:30
čtvrtek 18:30
adorace každý čtvrtek od 14:00 do 21:00
svátost smíření každý čtvrtek 2 hodiny přede mší svatou
pondělí a neděle – 20 minut přede mší svatou
nebo po domluvě s knězem i jindy
Víra, křesťanství, náboženství Pastorace BibleNET CHO Alfa

Farními evangelizační buňky (FEB) v Dolanské farnosti

Zkušenost z FEB v naší farnosti

Na podzim roku 2010 proběhla úvodní formace asi 30ti farníků a skupiny těch, kteří připadali v úvahu jako budoucí vedoucí jednotlivých buněk. Od února 2011 se začali scházet bratři a sestry z farnosti a někteří i z okolí ve 4 buňkách (společenstvích). V současné době je na naši farnost napojených 23 buněk s přibližně 180ti členy. Po deseti letech vidíme, jak tento život pomáhá  jednotlivým bratřím a sestrám nejen v jejich osobním vztahu s Pánem, ale vede též k zdravé a konkrétní spoluzodpovědnosti za místní společenství církve a také zcela přirozeně k vědomí osobní odpovědnosti za evangelizaci okruhu lidí, který kolem sebe každý má. Pravidelný život ve společenství se vším, co to ve FEB obnáší, vede též k rozpoznávání konkrétních obdarování jednotlivců a ke službě těmito dary ve společenství místní církve. 

Buňky jsou otevřená společenství. Schází se pravidelně jedenkrát týdně večer v domácnostech jednotlivých členů společenství. Délka setkání je 1,5 hodiny.  Konkrétní kontakty na vedoucí jednotlivých buněk.