Římskokatolická farnost
sv. Matouše

email: farnostdolany@gmail.com
více informací o farnosti

Vojtěch P. Vojtěch K. Koukal
administrator (farář)
tel.: 731 621 280
vojtech.koukal@seznam.cz

Tomáš P. Tomasz G. Przeczewski
kaplan
tel.: 731 621 281
polsko222@seznam.cz

Farní kancelář

sr. Alžběta J. Ambrožová
tel.: 739 092 799
farnostdolany@gmail.com

Pravidelné bohoslužby:
neděle 10:00
pondělí 18:30
čtvrtek 18:30
adorace každý čtvrtek od 14:00 do 21:00
svátost smíření každý čtvrtek 2 hodiny přede mší svatou
pondělí a neděle – 20 minut přede mší svatou
nebo po domluvě s knězem i jindy
Víra, křesťanství, náboženství Pastorace BibleNET CHO Alfa

Logo Dolanské farnosti

Logo znázorňuje společenství křesťanů, uprostřed kterého je Ježíš zmrtvýchvstalý.

Jednotlivé postavy jsou v různých pestrých barvách což vyjadřuje jedinečnost každého z nás, ukazuje na to, že jsme společenství bratří a sester s různými charaktery a obdarováními. Ukazuje na to, že i když každý z nás jedinečný, že spolu můžeme vytvářet jedno společenství ve kterém také pro tuto naši jinakost si můžeme být navzájem darem.

Na logu jsou některé postavy, které jsou již shromážděni kolem Ježíše a další které se ke společenství přichází nebo přibíhají a tím je vyjádřeno to, že chceme být společenstvím křesťanů, které je otevřeno pro nové bratry a sestry, že vnímáme zodpovědnost pomoci jim přiblížit se k církvi a pomoci poznat zmrtvýchvstalého Ježíše, tedy že chceme být společenstvím evangelizujícím, které má konkrétní vizi svého růstu.

Logo ukazuje jednak na život a otevřenost celé farnosti, ale také na jednotlivá malá společenství ve farnosti, která pomáhají bratřím a sestrám mnohem konkrétněji zažít církev jako rodinu, kde každý má své místo i zodpovědnost a kde může mnohem silněji prožívat bratrské společenství a sounáležitost.