Římskokatolická farnost
sv. Matouše

email: farnostdolany@gmail.com
více informací o farnosti

Vojtěch P. Vojtěch K. Koukal
administrator (farář)
tel.: 731 621 280
vojtech.koukal@seznam.cz

Tomáš P. Tomasz G. Przeczewski
kaplan
tel.: 731 621 281
polsko222@seznam.cz

Farní kancelář

sr. Alžběta J. Ambrožová
tel.: 739 092 799
farnostdolany@gmail.com

Pravidelné bohoslužby:
neděle 10:00
pondělí 18:30
čtvrtek 18:30
adorace každý čtvrtek od 14:00 do 21:00
svátost smíření každý čtvrtek 2 hodiny přede mší svatou
pondělí a neděle – 20 minut přede mší svatou
nebo po domluvě s knězem i jindy
Víra, křesťanství, náboženství Pastorace BibleNET CHO Alfa

Maminky s dětmi

Komu je určeno: Dětem ve věku 0-4 roky a jejich maminkám nebo jinému doprovodu.

Kdy se můžete přidat: Kdykoliv během roku nebo se jen můžete přijít nezávazně podívat.

Co je náplní setkávání: Liché týdny: modlitba maminek, krátký program pro děti – písničky, říkanky, cvičení, tanečky.
Sudé týdny: modlitba s dětmi, zpívání s kytarou, čtení a vyprávění biblických příběhů, hry.
 

Kdy a kde probíhá: Každou lichou středu od 9:30 do 11:00 ve farním centru. 

Kontakt:  Petra Tomášková

                  tel: 602 586 906

V tomto školním roce setkání nebudou.